دوشنبه 23 تير 1399 - 21 ذي القعده 1441 - 13 ژولاي 2020
صفحه اصلي/مقاله مدير كل استان

شهادت نامه ابن الرضا ،امام حسن عسكري(ع)

شهادت نامه ابن الرضا ،امام حسن عسكري(ع)

هشتم ربيع الاول هرسال يادآور صبحدم غمباري است كه درسال 260 هجري قمري برشهر سامرا گذشت .صبح آن شبي كه دركنار بسترابن الرضا ،حضرت امام حسن عسكري (ع) با بدن مسموم وتب دار درهنگام شهادت سه نفر بيش نبودند: 1-كنيزك خدمتگزاري بنام صيقل 2-غلام خدمتگزار مطلع بربعضي حالات منزل بنام عقيد 3-كودك خردسال مطلع برعالم اسرار وحقايق عالم كه نورديده امام عسكري بودوجزاندك افرادي كسي ازاوخبرنداشت درحاليكه اوباخبرازهمه عالم بود.

 

 
دردوران حاكميت معتمدعباسي عليرغم آنكه ادعاي فاميلي وعموزادگي وجود داشت مظلوميت خاندان بني هاشم بويژه فرزندزاده امام رضا يعني حسن ابن علي(ع) به اندازه اي گسترش پيداكرده وزجرآورشده بود كه عقيد مي گويد آن شبي كه حال مبارك امام براثرمسموميت منقلب شد پس ازنمازصبح آبي درخواست كردكه بنوشد وقتي ظرف آب رابدست گرفت ازشدت ضعف دستش مي لرزيد وظرف آب به دندانهاي آن جناب اصابت مي كرد،اين مصيبت زماني جانسوزتر ميشود كه بدانيم عمرامام حسن عسكري (ع)درهنگام شهادت 29سال بيش نبود.كه اين سن درافرادبشردوران جواني وقدرتشان محسوب ميشوداماگردش ايام وسختگيري حاكميت عباسي موجب شدكه امام عسكري(ع)قدرت نگهداري ظرف آب راهم بدستش نداشته باشد.
 
معتمدعباسي ازيكطرف دستورمسموم نمودن امام راصادرمي كند وازطرفي براي فريب افكارعمومي چندين روز وشب بطور متوالي وزراء ،حكماء ،قضات حكومتي واطباءرا فرمان ميدهدكه امام رادربستربيماري زيرنظرداشته باشندوتلاش كنندوگواهي دهند كه آن امام همام به مرگ طبيعي جان سپرده است .
 
اطباءوبعضي معتمدين وامراء صبح وعصرمراقب اوضاع واحوال بيت امام عسكري (ع)بودند،امابادوهدف :انگيزه وهدف اوليه وكوتاه مدت آنان وضعيت شهادت وشرايط عمومي سامراو وضعيت خاكسپاري واوضاع سياسي مناطق مختلف خاصه مردم عراق وبويژه شهرسامرابود.بدين سبب تلاش وافري انجام ميدادند كه شرايط راعادي جلوه دهند وسخني ازمسموميت وشهادت امام عسكري به ميان نيايد تا شايد بقول خودشان رافضيان وشيعيان اقداماتي عليه حاكميت انجام ندهند،غافل ازاينكه دست تقديرآنچنان رقم ميخورد كه نه تنهاهاشميان وعلويان بلكه عموم مردم شهرسامرابنابه نقل راويان درروزشهادت امام حسن عسكري (ع) آنقدر ناله وشيون به پا كردند، وحالت عمومي حزن وضجه شهر رافراگرفت كه بعضي تعبيركردندكه شهرنظير روز قيامت شده بودوطبيعتا اين وضعيت را بيان ميكردكه مقصراصلي كسي جز حاكميت بني عباسي نميتواندباشد.
 
انگيزه وهدف دوم كه هدف اصلي وبلند مدت تلقي مي شد دستيابي به فرزند دلبند امام يعني حضرت صـاحـب الـزمـان(عج) بود.بدين لحاظ بود كه دستورداده شدتاخانه امام عسكري (ع)محاصره شود وتمام حجره ها بمنظور يافتن آن حجت حق وآخرين ذخيره الهي تفتيش وبازرسي شود حتي بعضي قابله هارابه منزل امام اعزام داشتند تا چنانچه خانم حامله اي رامشاهده كردند تحت نظارت بگيرند.البته هرچه بيشتر جستجو مي كردندكمتر خبري مي يافتند وپس ازنااميدشدن ازدست يابي برفرزند دلبند امام دستور داده شد كه اموال وماترك امام عسكري(ع)رابين مادر وبرادرش جعفركذاب تقسيم نمودند.
 
 
چند نكته قابل تامل ودقت:
 
الف-اولين مطلب قابل ملاحظه درشهادت امام حسن عسكري (ع)ضمن عرض تسليت به دوستاران خاندان عصمت وطهارت ،غسل بدن مطهرونماز ميت برآن مظلوم پاك است كه چه كسي بايد امورراانجام دهد.بصورت ظاهر پس ازاعلام خبرشهادت وعلني شدن جريان درهمهمه عمومي جمعي ازكارگزاران حكومتي وبعضي ازشيعيان متكفل تجهيز (غسل وكفن)امام شدند.
 
پس ازغسل وآماده سازي بدن مبارك براي اقامه نماز گروهي كه نزد جعفر برادر امام عسكري (ع) رفت وآمد ميكردند و او راتعزيت ميدادند وارد صحن خانه شدند وازجعفرخواستند كه بيايد بربدن مبارك امام نماز ميت بگذارد.بدن مبارك رابر روي تابوت مقابل قبله گذاشتند جعفرجلورفت ديدگان دوست ودشمن برماجراي اقامه نماز بربدن يازدهمين امام همام دوخته شده بود كه ناگاه طفلي گندمگون ،پيچيده موي گشاده دندان مثل يك پاره ماه درخشيدوچهره آشكار نمود رداي عموي خود راگرفت و گفت: اي عمو عـقب رو زيرا من از تو سزاوارترم كه بربدن پدرم نماز بگذارم جعفر درحاليكه رنگش تغيير يافته بود عقب رفت .قيل وقال بلند شد آن كودك مه سيما جلو ايستادبربدن پدربزرگوارش نماز خواند پيكر مباركش رادركنار جد گرامي خود امام علي النقي (ع) بخاك سپرد.
 
وآنگاه بود كه متوجه شخصي بنام ابوالاديان شد ، آدرسهاي معجزه اي راميداد ودلايل امامت خويش راثابت ميكردازنظرها غايب شد.
 
ب-مطلب دوم موقعيت جعفركذاب برادر امام است كه بنا به نقل مورخين انسان فاسق وشرابخواري بود.پس ازشهادت امام حسن عسكري(ع)نزد يكي از وزراء رفت و پيشنهاد كرد من سالي000 /200 اشرفي طلا به تومي دهم و تو درعوض شرايط رافراهم كن كه منصب امامت برادرم به من واگذار گردد.عجب خفت وخواري وعجب عمل نابخردانه اي !!
 
آن وزيرتيزهوش نيز گفت منصب برادر توچيزي نيست كه بتوان آن را بوسيله پول واموال دنيا بدست آورداين رابدان كه خلفا سالها ي متوالي شمشير كشيدند ومردم راكشتند وآنانراتحت فشار قراردادند كه شايد آنان ازاعتقاد به امامت پدر وبرادرت برگردند ومنصرف شوندولي هنوز اين خلفاء به آرزوي خويش نرسيدند. آري حكومت بردل غير ازحكومت برگل وحتي حكومت برمال وثروت است.امامت منصبي نيست كه باپول خريداري شود ومنصبي نيست كه با زر ودروغ وفريب ازكسي گرفته شود يابركسي نهاده شود گرايش مردم برامام وتوجه عالميان برحجت خدا در روي زمين خدائي است ومطابق فطرت بشري است امثال جعفر كذابها ويا حاكمان طاغوتي نمي توانند مانع ازطلوع آفتاب امامت گردند.
 
ج-نكته سوم: دوران غيبت صغري وكبري وطولاني شدن عصر غيبت حضرت ولي الله اعظم حجت ابن الحسن العسكري (عج)است ضمن آنكه روز نهم ربيع الاول آغاز امامت حضرت ولي عصر(عج)رابايد گرامي داشت وبه دوستاران خاندان عصمت وطهارت تبريك گفت، اماجريان مهدويت ومباحث اطراف وجود امام زمان (عج)وضرورت تبيين مباحث پيرامون آن نازنين بركسي پوشيده نيست وظيفه حق باوران معرفي همه جانبه شخصيت ولي عصر (عج)وزدودن پيرايه ها ازمعارف مهدويت واميدواري به فلاح ورستگاري بدست منجي عالم بشريت وزمينه ساز ي براي ظهور آنحضرت ومبارزه بافسادوتباهي درجهت گسترش عدالت اجتماعي وسپردن عهدامامت وحاكميت اسلامي بدست آن ولي الله اعظم ميباشد.
 
 
به اميدروزي كه نداي انا المهدي ازكنار كعبه معظمه برخيزد وظلم وفساد رخت بربندد انشاءالله .
 
 

 

حجت الاسلام صفر قربانپور
مديركل تبليغات اسلامي استان سيستان و بلوچستان
تعداد بازديد:3341 آخرين تغييرات:89/10/08
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر