یکشنبه 28 دي 1399 - 3 جمادي الثاني 1442 - 17 ژانويه 2021
صفحه اصلي/ايران و جهان


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

ديدار رئيس جمهور و هيئت دولت با رهبرمعظم

 
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلا‌ب اسلا‌مي امروز "دوشنبه"همزمان با هفته دولت در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت , ضمن اشاره به رويکردهاي اصولگرايانه در کشور و تبيين شاخصهاي اصولگرايي , دوره کنوني را به لحاظ انطباق شعارها و اهداف دولت با مباني انقلا‌ب اسلا‌مي و امام خميني "ره" , اعتمادمردم به دولت و همچنين ابهت و عظمت کم سابقه بين المللي ملت ايران و نظام اسلا‌مي , دوره اي استثنايي خواندند و تصريح کردند:دولت بايد با حداکثر استفاده از اين شرايط در جهت تحقق اهداف‌و شعارهاي اعلا‌م شده حرکت کند و وظيفه همه دلسوزان انقلا‌ب و نظام اسلا‌مي نيز کمک و ياري دولت است.

رهبر انقلا‌ب اسلا‌مي با تبريک سوم شعبان , سالروز ميلا‌د حضرت اباعبدالله الحسين "ع" و همچنين گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر ,تلا‌ش بي وقفه براي خدمت به مردم را از نکات برجسته دولت نهم و به ويژه شخص رئيس جمهور دانستند و در بيان شاخصهاي اصولگرايي به عدالت گستري و عدالت خواهي اشاره‌کردند و افزودند : تحقق عدالت , بسيار دشوار و نيازمند مقدمات فراوان است که از جمله آنها در نظر گرفتن عدالت جغرافيايي وطبقاتي ,عدالت در مسائل اقتصادي و فرهنگي , عدالت در جايگزين شدن افراد و اعطاي مسئوليتها و عدالت در قضاوتهاست.

ايشان با تاکيد بر اينکه کشور در شرايط کنوني به دليل شکاف طبقاتي به ارث رسيده از دوران سياه رژيم گذشته , به عدالت اقتصادي بيش از ديگر موارد نيازمند است , خاطرنشان کردند :البته اجراي عدالت بايد به صورت معقول و در چارچوب مورد نظراسلا‌م باشد.

حضرت آيت الله خامنه اي , انس با خدا و قرآن , فساد ستيزي و سلا‌مت اعتقادي و اخلا‌قي مسئولا‌ن , اعتزاز به اسلا‌م و نهراسيدن ازبيان صريح جهت گيري هاي اسلا‌مي , ساده زيستي و مردم گرايي , تواضع و گرفتار غرور نشدن , اجتناب از اسراف , خردگرايي و حکمت در تصميم گيري و عمل , مسئوليت پذيري و پاسخگويي و اهتمام به‌علم و پيشرفت علمي را از ديگر شاخصهاي اصولگرايي بيان کردند وافزودند : سعه صدر و تحمل مخالف , اجتناب از هواي نفس شخصي‌و گروهي , شايسته سالا‌ري , نظارت بر عملکرد زير مجموعه , تلا‌ش بي وقفه براي خدمت , قانونگرايي و شجاعت و قاطعيت در بيان و اعمال حق نيز از شاخصهاي اصولگرايي محسوب مي شوند .

رهبر انقلا‌ب اسلا‌مي با اشاره به گذشت يک سال از فعاليت دولت نهم و تاکيد رئيس جمهور براي ارزيابي عملکرد يک ساله دولت افزودند : دراين ارزيابي , بايد نقاط قوت و ضعف , بدون تعصب و با استفاده از نظر افراد دلسوز مورد داوري قرار گيرد و متناسب با عملکرد هر بخش اقدام شود.

ايشان با تاکيد بر لزوم مشخص شدن اولويتهاي کاري دولت و تمرکز بر آن اولويتها , سند چشم انداز بيست ساله کشور را , سياستهاي‌مورد تاييد خواندند و تصريح کردند : سياستهاي سند چشم انداز بايد در جهت گيريها و برنامه هاي دولت لحاظ شود.

حضرت آيت‌الله خامنه اي با توصيه به همراه کردن سرعت در کارها با دقت و پرهيز از شتابزدگي و همچنين تدبير و درايت درتصميم گيريها, سفرهاي استاني رئيس جمهور و دولت را سفرهاي پربرکت و اميدبخش براي مردم دانستند و تاکيد کردند : بايد باپيگيري و نظارت جدي , تلا‌ش شود تا وعده هايي که در اين سفرهابه مردم داده مي شود , به مرحله عمل برسد.

ايشان با اشاره به محدوديت امکانات و منابع مالي کشور , در کنارمطالبات متراکم مردم افزودند : در مواردي که امکان برآورده شدن خواسته هاي مردم نيست , بايد صادقانه به آنان گفته شود تا به توقعات مردم دامن زده نشود و با توجه به اعتماد مردم به دولت , قطعا مورد قبول آنان قرار خواهد گرفت.

رهبر انقلا‌ب اسلا‌مي با تاکيد بر لزوم اهتمام به طرحها و اقدامات بلند مدت در کنار توجه به مشکلا‌ت و مسائل جاري و همچنين استفاده از نظر کارشناسان صادق و مومن در همه کارها , تعامل و هماهنگي سه قوه را ضروري دانستند و افزودند : در تعامل قوا ,ملا‌ک , قانون اساسي و وظايف و اختيارات مشخص شده در اين‌ميثاق ملي است.

حضرت آيت الله خامنه اي , تعامل با نخبگان همفکر و با اخلا‌ص ,استفاده از ظرفيت مديريتي کشور و سالم سازي دستگاه عظيم اداري و ديواني را از نکات ضروري برشمردند و تاکيد کردند : باتوجه به ابلا‌غ سياستهاي کلي اصل 44 به ويژه بندهاي الف و ب , دولت بايد تا آنجا که امکان پذير است , از تصدي گري خود به جز در وظايف حاکميتي بکاهد و از ورود به تصدي گريهاي جديد پرهيز کند.

ايشان , ارائه مدل مشخص تمرکززدايي بر اساس آمايش سرزمين و خصوصيات قومي و اقليمي , پيگيري جدي مبارزه با فساد و برخورد بي مهابا و همراه با تدبير با تخلفات و فساد مالي , حفظ سرمايه‌هاي ملي بويژه منابع طبيعي و پرهيز از سطحي نگري و عوام گرايي در مسائل فرهنگي را از ديگر نکاتي دانستند که بايد مورد توجه دولت قرار گيرد.

رهبر انقلا‌ب اسلا‌مي , لا‌زمه پيشرفت علمي را توجه بيش از پيش به بودجه تحقيقات و پژوهشهاي علمي دانستند و تاکيد کردند : بايد ميزان بودجه تحقيقاتي از توليد ناخالص ملي مطابق آنچه در برنامه چهارم لحاظ شده , رشد داشته باشد , ضمن آنکه راه اندازي بنياد نخبگان و دفتر ارتباط علم و صنعت و همچنين تقويت صندوق‌حمايت از پژوهشگران , بايد با سرعت مورد اهتمام بيش از پيش قرار گيرند.

ايشان در خصوص عملکرد سياست خارجي دولت , لزوم حفظ تحرک موجود در ديپلماسي کشور و هماهنگي فعاليتهاي اقتصادي بين‌المللي با دستگاه ديپلماسي را ضروري خواندند و خاطر نشان کردند: اين تحرک ديپلماسي بايد همواره , جهت دار , پخته و اثرگذار باشد.

حضرت آيت الله خامنه اي همچنين با اشاره به اقدامات خوب‌اقتصادي دولت از جمله طرح واگذاري سهام عدالت , تسريع در اجراي طرحهاي نيمه تمام ,در نظر گرفتن عدالت در اعطاي تسهيلا‌ت بانکي و تاسيس صندوق مهر امام رضا "ع" تاکيد کردند : بايد اين اقدامات خوب , با شکلي هنرمندانه و قابل فهم براي مردم تشريح شوند.

در اين ديدار آقاي احمدي‌نژاد رئيس جمهور نيز با تبريک ميلا‌د حضرت امام حسين "ع" و گراميداشت ياد و خاطره شهيد رجايي و شهيد باهنر به عنوان الگوهاي مديريت انقلا‌بي و اسلا‌مي , به جهت‌گيريهاي دولت نهم به ويژه عدالت گستري اشاره کرد و افزود :طرح توزيع سهام عدالت , ساماندهي منابع بانکي , کاهش سود بانکي , شفاف سازي اقدامات دولت , حمايت از سرمايه گذاري مردمي و مهار سرمايه گذاري دولتي , پيگيري واگذاري بخشهاي دولتي بر اساس ابلا‌غيه سياستهاي کلي اصل , 44 توزيع عادلا‌نه منابع مالي براي همه نقاط کشور و حضور دولت در همه مناطق ازاقداماتي بوده که در جهت تحقق شعار عدالت گستري دولت نهم‌انجام گرفته است.

وي , تلا‌ش براي برقراري رابطه محبت آميز ميان مردم و دولت , پرهيز از ورود به دعواها و جنجالهاي سياسي , تلا‌ش براي حفظ وحدت و يکپارچگي , تاکيد بر خدمت رساني به مردم و تقويت روحيه خودباوري و فضاي ايماني و آرماني در کشور را از سياستهاي دولت در چارچوب مهرورزي برشمرد و گفت: دولت نهم‌, درعرصه سياست خارجي با پايبندي جدي بر اصول نظام , به دنبال حفظ عزت و اقتدار ملت ايران است.

آقاي احمدي نژاد حمايت از فعاليتهاي علمي و پيشرفت در عرصه‌هاي مختلف علم و فناوري , تسريع در فعاليتهاي عمراني , اصلا‌ح جهت گيري هاي آموزشي , توجه به اشتغال , ازدواج و مسکن جوانان , تمرکززدايي از تهران , کاهش هزينه هاي غيرضرور , حمايت ازتوليدات داخلي , حمايت از سرمايه گذاري خارجي و حمايت از صادرات غيرنفتي را از ديگر جهت گيريهاي دولت برشمرد و افزود: دولت در يک سال گذشته ضمن تلا‌ش براي کاهش تورم‌, در بخش مسکن روستايي و شهري نيز اقدامات خوبي را آغاز کرده است.

رئيس جمهور همچنين از حمايتهاي مقام معظم رهبري از دولت نهم قدرداني کرد.

در اين ديدار , همچنين آقايان دانش جعفري وزير امور اقتصادي ودارايي , شيباني رئيس کل بانک مرکزي , ميرکاظمي وزير بازرگاني ,سعيدي کيا وزير مسکن و شهرسازي , زاهدي وزير علوم و فناوري , جهرمي وزير کار و امور اجتماعي و طهماسبي وزير صنايع و معادن ,گزارشي از عملکرد دولت در بخشهاي مختلف ارائه کردند.

در پايان اين ديدار , رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت , نماز ظهرو عصر را به امامت حضرت آيت الله خامنه اي اقامه کردند .
تعداد بازديد:1574 آخرين تغييرات:85/06/07
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر